کمترین: 
6028
بیشترین: 
6051
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6044
زمان: 
10/21 15:10
قیمت پوند امروز 21 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 دی 1396 , 6044 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 10:10","price":6028},{"date":"1396/10/21 10:30","price":6036},{"date":"1396/10/21 12:00","price":6044},{"date":"1396/10/21 12:20","price":6049},{"date":"1396/10/21 12:50","price":6051},{"date":"1396/10/21 13:30","price":6046},{"date":"1396/10/21 15:10","price":6044}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398