کمترین: 
12044.9
بیشترین: 
12044.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12044.9
زمان: 
10/21 09:10
قیمت دینار کویت امروز 21 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 دی 1396 , 12044.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/21 09:10","price":12044.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398