کمترین: 
2.974
بیشترین: 
3.053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.002
زمان: 
10/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 دی 1396 , 3.002 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 00:00","price":3.032},{"date":"1396/10/13 01:00","price":3.038},{"date":"1396/10/13 03:00","price":3.043},{"date":"1396/10/13 03:32","price":3.047},{"date":"1396/10/13 04:08","price":3.045},{"date":"1396/10/13 04:32","price":3.044},{"date":"1396/10/13 05:08","price":3.036},{"date":"1396/10/13 05:32","price":3.027},{"date":"1396/10/13 06:00","price":3.028},{"date":"1396/10/13 07:00","price":3.04},{"date":"1396/10/13 07:32","price":3.039},{"date":"1396/10/13 08:00","price":3.041},{"date":"1396/10/13 08:32","price":3.053},{"date":"1396/10/13 09:00","price":3.044},{"date":"1396/10/13 09:32","price":3.032},{"date":"1396/10/13 10:00","price":3.035},{"date":"1396/10/13 10:32","price":3.045},{"date":"1396/10/13 11:32","price":3.029},{"date":"1396/10/13 12:08","price":3.02},{"date":"1396/10/13 12:32","price":3.017},{"date":"1396/10/13 13:08","price":3.018},{"date":"1396/10/13 13:32","price":3.014},{"date":"1396/10/13 14:08","price":3.013},{"date":"1396/10/13 14:32","price":3.007},{"date":"1396/10/13 15:00","price":3.021},{"date":"1396/10/13 15:32","price":2.995},{"date":"1396/10/13 16:08","price":3.011},{"date":"1396/10/13 16:32","price":2.996},{"date":"1396/10/13 17:00","price":3.014},{"date":"1396/10/13 17:32","price":3.002},{"date":"1396/10/13 18:00","price":3.021},{"date":"1396/10/13 18:32","price":2.984},{"date":"1396/10/13 19:00","price":2.981},{"date":"1396/10/13 19:32","price":2.98},{"date":"1396/10/13 20:00","price":2.996},{"date":"1396/10/13 20:32","price":2.974},{"date":"1396/10/13 21:00","price":2.983},{"date":"1396/10/13 21:32","price":2.985},{"date":"1396/10/13 22:32","price":3.001},{"date":"1396/10/13 23:00","price":2.996},{"date":"1396/10/13 23:32","price":3.002}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398