کمترین: 
0.2711
بیشترین: 
945.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
945.5
زمان: 
10/13 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 دی 1396 , 945.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 00:00","price":885},{"date":"1396/10/13 00:30","price":0.2711},{"date":"1396/10/13 01:00","price":890},{"date":"1396/10/13 04:00","price":888},{"date":"1396/10/13 04:30","price":900},{"date":"1396/10/13 05:00","price":901.99},{"date":"1396/10/13 07:00","price":887},{"date":"1396/10/13 07:30","price":883.9},{"date":"1396/10/13 08:00","price":879.1},{"date":"1396/10/13 09:00","price":882},{"date":"1396/10/13 09:30","price":890},{"date":"1396/10/13 10:00","price":894.76},{"date":"1396/10/13 11:00","price":900},{"date":"1396/10/13 11:30","price":903.01},{"date":"1396/10/13 12:00","price":899},{"date":"1396/10/13 12:30","price":900},{"date":"1396/10/13 13:00","price":902},{"date":"1396/10/13 13:30","price":900.99},{"date":"1396/10/13 14:00","price":904},{"date":"1396/10/13 14:30","price":895.91},{"date":"1396/10/13 15:00","price":897.32},{"date":"1396/10/13 15:30","price":904.99},{"date":"1396/10/13 19:00","price":903.95},{"date":"1396/10/13 19:30","price":902},{"date":"1396/10/13 22:00","price":891.1},{"date":"1396/10/13 22:30","price":940},{"date":"1396/10/13 23:00","price":932},{"date":"1396/10/13 23:30","price":945.5}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398