کمترین: 
1.7608
بیشترین: 
1.8001
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7968
زمان: 
10/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 13 دی 1396 , 1.7968 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 00:00","price":1.7622},{"date":"1396/10/13 01:00","price":1.7629},{"date":"1396/10/13 02:00","price":1.762},{"date":"1396/10/13 03:00","price":1.763},{"date":"1396/10/13 03:32","price":1.7632},{"date":"1396/10/13 04:08","price":1.7635},{"date":"1396/10/13 04:32","price":1.7645},{"date":"1396/10/13 05:08","price":1.7634},{"date":"1396/10/13 05:32","price":1.7636},{"date":"1396/10/13 06:00","price":1.7637},{"date":"1396/10/13 06:32","price":1.7638},{"date":"1396/10/13 07:00","price":1.7624},{"date":"1396/10/13 07:32","price":1.762},{"date":"1396/10/13 08:32","price":1.7621},{"date":"1396/10/13 09:32","price":1.7631},{"date":"1396/10/13 10:00","price":1.7626},{"date":"1396/10/13 10:32","price":1.7628},{"date":"1396/10/13 11:08","price":1.7624},{"date":"1396/10/13 11:32","price":1.7608},{"date":"1396/10/13 12:08","price":1.7631},{"date":"1396/10/13 12:32","price":1.7632},{"date":"1396/10/13 13:08","price":1.7637},{"date":"1396/10/13 13:32","price":1.7662},{"date":"1396/10/13 14:08","price":1.7691},{"date":"1396/10/13 14:32","price":1.7693},{"date":"1396/10/13 15:00","price":1.7704},{"date":"1396/10/13 15:32","price":1.7739},{"date":"1396/10/13 16:08","price":1.7744},{"date":"1396/10/13 16:32","price":1.776},{"date":"1396/10/13 17:00","price":1.7724},{"date":"1396/10/13 17:32","price":1.775},{"date":"1396/10/13 18:00","price":1.7794},{"date":"1396/10/13 18:32","price":1.7848},{"date":"1396/10/13 19:00","price":1.7939},{"date":"1396/10/13 19:32","price":1.7971},{"date":"1396/10/13 20:00","price":1.798},{"date":"1396/10/13 20:32","price":1.7972},{"date":"1396/10/13 21:00","price":1.8001},{"date":"1396/10/13 21:32","price":1.7949},{"date":"1396/10/13 22:32","price":1.7993},{"date":"1396/10/13 23:00","price":1.7974},{"date":"1396/10/13 23:32","price":1.7968}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398