کمترین: 
597
بیشترین: 
610.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610.88
زمان: 
10/13 23:32
قیمت گازوئیل امروز 13 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 دی 1396 , 610.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 00:00","price":597.13},{"date":"1396/10/13 01:00","price":598.25},{"date":"1396/10/13 02:00","price":597.75},{"date":"1396/10/13 05:08","price":598.38},{"date":"1396/10/13 05:32","price":598.75},{"date":"1396/10/13 06:00","price":599},{"date":"1396/10/13 06:32","price":599.13},{"date":"1396/10/13 07:00","price":598.38},{"date":"1396/10/13 08:00","price":598.5},{"date":"1396/10/13 08:32","price":598.38},{"date":"1396/10/13 09:00","price":598.5},{"date":"1396/10/13 09:32","price":598.75},{"date":"1396/10/13 10:32","price":598.63},{"date":"1396/10/13 11:08","price":598.38},{"date":"1396/10/13 11:32","price":597.13},{"date":"1396/10/13 12:08","price":597},{"date":"1396/10/13 12:32","price":598.63},{"date":"1396/10/13 13:08","price":599.63},{"date":"1396/10/13 13:32","price":600.38},{"date":"1396/10/13 14:08","price":601.13},{"date":"1396/10/13 14:32","price":600.13},{"date":"1396/10/13 15:00","price":600.63},{"date":"1396/10/13 15:32","price":601.38},{"date":"1396/10/13 16:08","price":602.38},{"date":"1396/10/13 16:32","price":603.38},{"date":"1396/10/13 17:00","price":603.63},{"date":"1396/10/13 17:32","price":603.13},{"date":"1396/10/13 18:00","price":603.63},{"date":"1396/10/13 18:32","price":604.63},{"date":"1396/10/13 19:00","price":605.75},{"date":"1396/10/13 19:32","price":606.13},{"date":"1396/10/13 20:00","price":607},{"date":"1396/10/13 20:32","price":607.88},{"date":"1396/10/13 21:00","price":608.75},{"date":"1396/10/13 21:32","price":608.88},{"date":"1396/10/13 22:32","price":610.13},{"date":"1396/10/13 23:00","price":610.38},{"date":"1396/10/13 23:32","price":610.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398