کمترین: 
2.0546
بیشترین: 
2.0875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0862
زمان: 
10/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 دی 1396 , 2.0862 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 00:00","price":2.0608},{"date":"1396/10/13 00:32","price":2.0605},{"date":"1396/10/13 01:00","price":2.0598},{"date":"1396/10/13 02:00","price":2.0607},{"date":"1396/10/13 03:00","price":2.064},{"date":"1396/10/13 03:32","price":2.0619},{"date":"1396/10/13 04:08","price":2.0602},{"date":"1396/10/13 04:32","price":2.0596},{"date":"1396/10/13 05:08","price":2.0598},{"date":"1396/10/13 05:32","price":2.0595},{"date":"1396/10/13 06:00","price":2.0605},{"date":"1396/10/13 06:32","price":2.0593},{"date":"1396/10/13 07:00","price":2.0592},{"date":"1396/10/13 07:32","price":2.0594},{"date":"1396/10/13 08:00","price":2.0598},{"date":"1396/10/13 08:32","price":2.06},{"date":"1396/10/13 09:00","price":2.0618},{"date":"1396/10/13 09:32","price":2.0608},{"date":"1396/10/13 10:00","price":2.0602},{"date":"1396/10/13 10:32","price":2.0606},{"date":"1396/10/13 11:08","price":2.0566},{"date":"1396/10/13 11:32","price":2.0546},{"date":"1396/10/13 12:08","price":2.0577},{"date":"1396/10/13 12:32","price":2.0564},{"date":"1396/10/13 13:08","price":2.0636},{"date":"1396/10/13 13:32","price":2.0684},{"date":"1396/10/13 14:08","price":2.0667},{"date":"1396/10/13 14:32","price":2.0682},{"date":"1396/10/13 15:00","price":2.0691},{"date":"1396/10/13 15:32","price":2.0746},{"date":"1396/10/13 16:08","price":2.075},{"date":"1396/10/13 16:32","price":2.074},{"date":"1396/10/13 17:00","price":2.0796},{"date":"1396/10/13 17:32","price":2.0747},{"date":"1396/10/13 18:00","price":2.077},{"date":"1396/10/13 18:32","price":2.0715},{"date":"1396/10/13 19:00","price":2.0697},{"date":"1396/10/13 19:32","price":2.0749},{"date":"1396/10/13 20:32","price":2.0808},{"date":"1396/10/13 21:00","price":2.0789},{"date":"1396/10/13 21:32","price":2.0811},{"date":"1396/10/13 22:00","price":2.0849},{"date":"1396/10/13 22:32","price":2.0847},{"date":"1396/10/13 23:00","price":2.0875},{"date":"1396/10/13 23:32","price":2.0862}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398