کمترین: 
66.48
بیشترین: 
67.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.82
زمان: 
10/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 دی 1396 , 67.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 00:00","price":66.53},{"date":"1396/10/13 01:00","price":66.56},{"date":"1396/10/13 02:00","price":66.48},{"date":"1396/10/13 02:32","price":66.49},{"date":"1396/10/13 03:00","price":66.5},{"date":"1396/10/13 05:32","price":66.56},{"date":"1396/10/13 06:00","price":66.59},{"date":"1396/10/13 06:32","price":66.58},{"date":"1396/10/13 07:00","price":66.52},{"date":"1396/10/13 07:32","price":66.5},{"date":"1396/10/13 08:00","price":66.53},{"date":"1396/10/13 09:32","price":66.56},{"date":"1396/10/13 10:00","price":66.58},{"date":"1396/10/13 11:08","price":66.55},{"date":"1396/10/13 11:32","price":66.48},{"date":"1396/10/13 12:08","price":66.52},{"date":"1396/10/13 12:32","price":66.59},{"date":"1396/10/13 13:08","price":66.58},{"date":"1396/10/13 13:32","price":66.66},{"date":"1396/10/13 14:08","price":66.78},{"date":"1396/10/13 14:32","price":66.65},{"date":"1396/10/13 15:00","price":66.75},{"date":"1396/10/13 15:32","price":66.83},{"date":"1396/10/13 16:08","price":66.89},{"date":"1396/10/13 16:32","price":67},{"date":"1396/10/13 17:00","price":66.98},{"date":"1396/10/13 17:32","price":66.97},{"date":"1396/10/13 18:00","price":67.08},{"date":"1396/10/13 18:32","price":67.2},{"date":"1396/10/13 19:00","price":67.42},{"date":"1396/10/13 19:32","price":67.5},{"date":"1396/10/13 20:32","price":67.56},{"date":"1396/10/13 21:00","price":67.64},{"date":"1396/10/13 22:32","price":67.8},{"date":"1396/10/13 23:00","price":67.75},{"date":"1396/10/13 23:32","price":67.82}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398