کمترین: 
60.34
بیشترین: 
61.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.7
زمان: 
10/13 23:32
قیمت نفت سبک امروز 13 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 دی 1396 , 61.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/13 00:00","price":60.34},{"date":"1396/10/13 01:00","price":60.38},{"date":"1396/10/13 02:00","price":60.34},{"date":"1396/10/13 03:00","price":60.45},{"date":"1396/10/13 03:32","price":60.44},{"date":"1396/10/13 04:08","price":60.42},{"date":"1396/10/13 04:32","price":60.39},{"date":"1396/10/13 05:32","price":60.41},{"date":"1396/10/13 06:00","price":60.44},{"date":"1396/10/13 06:32","price":60.42},{"date":"1396/10/13 07:00","price":60.37},{"date":"1396/10/13 07:32","price":60.36},{"date":"1396/10/13 08:00","price":60.38},{"date":"1396/10/13 10:00","price":60.41},{"date":"1396/10/13 11:08","price":60.38},{"date":"1396/10/13 11:32","price":60.34},{"date":"1396/10/13 12:08","price":60.38},{"date":"1396/10/13 12:32","price":60.39},{"date":"1396/10/13 13:08","price":60.45},{"date":"1396/10/13 14:08","price":60.52},{"date":"1396/10/13 14:32","price":60.47},{"date":"1396/10/13 15:00","price":60.53},{"date":"1396/10/13 15:32","price":60.62},{"date":"1396/10/13 16:08","price":60.66},{"date":"1396/10/13 16:32","price":60.86},{"date":"1396/10/13 17:00","price":60.84},{"date":"1396/10/13 17:32","price":60.78},{"date":"1396/10/13 18:00","price":60.89},{"date":"1396/10/13 18:32","price":61.02},{"date":"1396/10/13 19:00","price":61.3},{"date":"1396/10/13 19:32","price":61.41},{"date":"1396/10/13 20:32","price":61.44},{"date":"1396/10/13 21:00","price":61.48},{"date":"1396/10/13 21:32","price":61.49},{"date":"1396/10/13 22:32","price":61.62},{"date":"1396/10/13 23:32","price":61.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398