کمترین: 
64.47
بیشترین: 
64.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.47
زمان: 
10/12 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 12 دی 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 دی 1396 , 64.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 16:32","price":64.47}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398