کمترین: 
4285
بیشترین: 
4346
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4339
زمان: 
10/12 19:00
قیمت دلار امروز 12 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 دی 1396 , 4339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 12:10","price":4285},{"date":"1396/10/12 12:20","price":4340},{"date":"1396/10/12 13:00","price":4344},{"date":"1396/10/12 13:10","price":4346},{"date":"1396/10/12 13:50","price":4329},{"date":"1396/10/12 14:20","price":4333},{"date":"1396/10/12 14:30","price":4340},{"date":"1396/10/12 14:40","price":4338},{"date":"1396/10/12 16:10","price":4341},{"date":"1396/10/12 16:20","price":4339},{"date":"1396/10/12 16:30","price":4335},{"date":"1396/10/12 16:40","price":4338},{"date":"1396/10/12 16:50","price":4336},{"date":"1396/10/12 17:00","price":4335},{"date":"1396/10/12 17:20","price":4334},{"date":"1396/10/12 17:30","price":4333},{"date":"1396/10/12 17:40","price":4330},{"date":"1396/10/12 18:00","price":4344},{"date":"1396/10/12 18:10","price":4342},{"date":"1396/10/12 19:00","price":4339}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398