کمترین: 
597.63
بیشترین: 
606.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
598
زمان: 
10/12 23:32
قیمت گازوئیل امروز 12 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 دی 1396 , 598 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 11:08","price":606.75},{"date":"1396/10/12 11:32","price":606},{"date":"1396/10/12 12:08","price":603.38},{"date":"1396/10/12 12:32","price":602.5},{"date":"1396/10/12 13:08","price":601.38},{"date":"1396/10/12 13:32","price":600.38},{"date":"1396/10/12 14:32","price":598.88},{"date":"1396/10/12 15:00","price":599.13},{"date":"1396/10/12 15:32","price":599.5},{"date":"1396/10/12 16:08","price":600.63},{"date":"1396/10/12 16:32","price":601.5},{"date":"1396/10/12 17:00","price":600.13},{"date":"1396/10/12 17:32","price":600.88},{"date":"1396/10/12 18:08","price":602.13},{"date":"1396/10/12 19:00","price":602.38},{"date":"1396/10/12 20:00","price":599.63},{"date":"1396/10/12 20:32","price":598.13},{"date":"1396/10/12 21:08","price":597.63},{"date":"1396/10/12 21:32","price":598.38},{"date":"1396/10/12 23:16","price":597.88},{"date":"1396/10/12 23:32","price":598}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398