کمترین: 
5403
بیشترین: 
5470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5470
زمان: 
10/12 15:10
قیمت یورو امروز 12 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 دی 1396 , 5470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 10:20","price":5438},{"date":"1396/10/12 10:50","price":5433},{"date":"1396/10/12 11:30","price":5415},{"date":"1396/10/12 11:40","price":5410},{"date":"1396/10/12 11:50","price":5405},{"date":"1396/10/12 12:10","price":5403},{"date":"1396/10/12 12:20","price":5435},{"date":"1396/10/12 13:10","price":5448},{"date":"1396/10/12 13:20","price":5450},{"date":"1396/10/12 14:50","price":5465},{"date":"1396/10/12 15:10","price":5470}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398