کمترین: 
66.39
بیشترین: 
67.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.59
زمان: 
10/12 23:32
قیمت نفت برنت امروز 12 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 دی 1396 , 66.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 05:00","price":66.78},{"date":"1396/10/12 05:32","price":67.14},{"date":"1396/10/12 06:08","price":67.16},{"date":"1396/10/12 06:32","price":67.11},{"date":"1396/10/12 07:00","price":67.12},{"date":"1396/10/12 07:32","price":67.09},{"date":"1396/10/12 08:08","price":67.11},{"date":"1396/10/12 08:32","price":67.08},{"date":"1396/10/12 09:00","price":67.09},{"date":"1396/10/12 09:32","price":67.11},{"date":"1396/10/12 10:00","price":67.14},{"date":"1396/10/12 10:32","price":67.19},{"date":"1396/10/12 11:08","price":67.28},{"date":"1396/10/12 11:32","price":67.25},{"date":"1396/10/12 12:08","price":67.03},{"date":"1396/10/12 12:32","price":67.05},{"date":"1396/10/12 13:08","price":66.95},{"date":"1396/10/12 13:32","price":66.87},{"date":"1396/10/12 14:08","price":66.78},{"date":"1396/10/12 14:32","price":66.69},{"date":"1396/10/12 15:00","price":66.67},{"date":"1396/10/12 15:32","price":66.72},{"date":"1396/10/12 16:08","price":66.84},{"date":"1396/10/12 16:32","price":66.94},{"date":"1396/10/12 17:00","price":66.75},{"date":"1396/10/12 17:32","price":66.69},{"date":"1396/10/12 18:08","price":66.81},{"date":"1396/10/12 18:32","price":66.69},{"date":"1396/10/12 19:00","price":66.72},{"date":"1396/10/12 20:00","price":66.45},{"date":"1396/10/12 20:32","price":66.41},{"date":"1396/10/12 21:08","price":66.39},{"date":"1396/10/12 21:32","price":66.45},{"date":"1396/10/12 22:00","price":66.44},{"date":"1396/10/12 22:32","price":66.41},{"date":"1396/10/12 23:16","price":66.44},{"date":"1396/10/12 23:32","price":66.59}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398