کمترین: 
2.96
بیشترین: 
3.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.051
زمان: 
10/12 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 دی 1396 , 3.051 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 03:00","price":3.074},{"date":"1396/10/12 03:32","price":3.082},{"date":"1396/10/12 04:08","price":3.08},{"date":"1396/10/12 04:32","price":3.082},{"date":"1396/10/12 05:00","price":3.09},{"date":"1396/10/12 05:32","price":3.081},{"date":"1396/10/12 06:08","price":3.079},{"date":"1396/10/12 06:32","price":3.078},{"date":"1396/10/12 07:00","price":3.07},{"date":"1396/10/12 07:32","price":3.072},{"date":"1396/10/12 08:08","price":3.071},{"date":"1396/10/12 08:32","price":3.07},{"date":"1396/10/12 09:00","price":3.059},{"date":"1396/10/12 09:32","price":3.049},{"date":"1396/10/12 10:00","price":3.051},{"date":"1396/10/12 10:32","price":3.046},{"date":"1396/10/12 11:08","price":3.05},{"date":"1396/10/12 11:32","price":3.048},{"date":"1396/10/12 12:08","price":3.014},{"date":"1396/10/12 12:32","price":3.013},{"date":"1396/10/12 13:08","price":3.015},{"date":"1396/10/12 14:08","price":2.999},{"date":"1396/10/12 14:32","price":2.96},{"date":"1396/10/12 15:00","price":2.961},{"date":"1396/10/12 15:32","price":2.979},{"date":"1396/10/12 16:08","price":2.98},{"date":"1396/10/12 16:32","price":3.011},{"date":"1396/10/12 17:00","price":2.985},{"date":"1396/10/12 17:32","price":3.02},{"date":"1396/10/12 18:08","price":3.05},{"date":"1396/10/12 18:32","price":3.053},{"date":"1396/10/12 19:00","price":3.037},{"date":"1396/10/12 20:00","price":2.993},{"date":"1396/10/12 20:32","price":3.029},{"date":"1396/10/12 21:08","price":3.047},{"date":"1396/10/12 21:32","price":3.034},{"date":"1396/10/12 22:00","price":3.046},{"date":"1396/10/12 22:32","price":3.03},{"date":"1396/10/12 23:16","price":3.026},{"date":"1396/10/12 23:32","price":3.051}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398