کمترین: 
1.7649
بیشترین: 
1.8033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7649
زمان: 
10/12 23:32
قیمت بنزین امروز 12 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 12 دی 1396 , 1.7649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 03:00","price":1.7984},{"date":"1396/10/12 03:32","price":1.7973},{"date":"1396/10/12 04:08","price":1.7967},{"date":"1396/10/12 04:32","price":1.7975},{"date":"1396/10/12 05:00","price":1.7974},{"date":"1396/10/12 05:32","price":1.8017},{"date":"1396/10/12 06:08","price":1.8014},{"date":"1396/10/12 06:32","price":1.8009},{"date":"1396/10/12 07:00","price":1.8001},{"date":"1396/10/12 07:32","price":1.7999},{"date":"1396/10/12 08:08","price":1.7997},{"date":"1396/10/12 09:00","price":1.7999},{"date":"1396/10/12 09:32","price":1.8004},{"date":"1396/10/12 10:00","price":1.8013},{"date":"1396/10/12 10:32","price":1.8018},{"date":"1396/10/12 11:08","price":1.8033},{"date":"1396/10/12 11:32","price":1.8029},{"date":"1396/10/12 12:08","price":1.7975},{"date":"1396/10/12 12:32","price":1.7948},{"date":"1396/10/12 13:08","price":1.7911},{"date":"1396/10/12 13:32","price":1.7913},{"date":"1396/10/12 14:08","price":1.7907},{"date":"1396/10/12 14:32","price":1.7841},{"date":"1396/10/12 15:00","price":1.7876},{"date":"1396/10/12 15:32","price":1.7883},{"date":"1396/10/12 16:08","price":1.7953},{"date":"1396/10/12 16:32","price":1.7947},{"date":"1396/10/12 17:00","price":1.7848},{"date":"1396/10/12 17:32","price":1.7853},{"date":"1396/10/12 18:08","price":1.7914},{"date":"1396/10/12 18:32","price":1.786},{"date":"1396/10/12 19:00","price":1.7873},{"date":"1396/10/12 20:00","price":1.772},{"date":"1396/10/12 20:32","price":1.7707},{"date":"1396/10/12 21:08","price":1.7693},{"date":"1396/10/12 21:32","price":1.7745},{"date":"1396/10/12 22:00","price":1.7707},{"date":"1396/10/12 22:32","price":1.7704},{"date":"1396/10/12 23:16","price":1.7708},{"date":"1396/10/12 23:32","price":1.7649}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398