کمترین: 
2.0573
بیشترین: 
2.0902
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0573
زمان: 
10/12 23:32
قیمت نفت کوره امروز 12 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 دی 1396 , 2.0573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 03:00","price":2.0773},{"date":"1396/10/12 03:32","price":2.0805},{"date":"1396/10/12 04:08","price":2.0815},{"date":"1396/10/12 04:32","price":2.0828},{"date":"1396/10/12 05:00","price":2.0815},{"date":"1396/10/12 05:32","price":2.0869},{"date":"1396/10/12 06:08","price":2.0902},{"date":"1396/10/12 06:32","price":2.0868},{"date":"1396/10/12 07:00","price":2.0869},{"date":"1396/10/12 07:32","price":2.0862},{"date":"1396/10/12 08:08","price":2.0868},{"date":"1396/10/12 08:32","price":2.086},{"date":"1396/10/12 09:00","price":2.0857},{"date":"1396/10/12 09:32","price":2.0867},{"date":"1396/10/12 10:00","price":2.0876},{"date":"1396/10/12 10:32","price":2.0872},{"date":"1396/10/12 11:08","price":2.0846},{"date":"1396/10/12 11:32","price":2.0817},{"date":"1396/10/12 12:08","price":2.0732},{"date":"1396/10/12 12:32","price":2.0728},{"date":"1396/10/12 13:08","price":2.0692},{"date":"1396/10/12 13:32","price":2.0675},{"date":"1396/10/12 14:08","price":2.0674},{"date":"1396/10/12 14:32","price":2.0625},{"date":"1396/10/12 15:00","price":2.0605},{"date":"1396/10/12 15:32","price":2.0688},{"date":"1396/10/12 16:08","price":2.0725},{"date":"1396/10/12 16:32","price":2.0707},{"date":"1396/10/12 17:00","price":2.059},{"date":"1396/10/12 17:32","price":2.0652},{"date":"1396/10/12 18:08","price":2.0779},{"date":"1396/10/12 18:32","price":2.0714},{"date":"1396/10/12 19:00","price":2.0712},{"date":"1396/10/12 20:00","price":2.0588},{"date":"1396/10/12 20:32","price":2.0624},{"date":"1396/10/12 21:08","price":2.0658},{"date":"1396/10/12 21:32","price":2.0621},{"date":"1396/10/12 22:00","price":2.0591},{"date":"1396/10/12 22:32","price":2.0605},{"date":"1396/10/12 23:16","price":2.058},{"date":"1396/10/12 23:32","price":2.0573}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398