کمترین: 
60.17
بیشترین: 
60.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.44
زمان: 
10/12 23:32
قیمت نفت سبک امروز 12 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 دی 1396 , 60.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 03:00","price":60.17},{"date":"1396/10/12 03:32","price":60.2},{"date":"1396/10/12 04:08","price":60.24},{"date":"1396/10/12 04:32","price":60.25},{"date":"1396/10/12 05:00","price":60.3},{"date":"1396/10/12 05:32","price":60.58},{"date":"1396/10/12 06:08","price":60.6},{"date":"1396/10/12 06:32","price":60.62},{"date":"1396/10/12 07:32","price":60.61},{"date":"1396/10/12 08:08","price":60.6},{"date":"1396/10/12 08:32","price":60.58},{"date":"1396/10/12 09:00","price":60.59},{"date":"1396/10/12 09:32","price":60.63},{"date":"1396/10/12 10:32","price":60.66},{"date":"1396/10/12 11:08","price":60.72},{"date":"1396/10/12 11:32","price":60.69},{"date":"1396/10/12 12:08","price":60.53},{"date":"1396/10/12 12:32","price":60.58},{"date":"1396/10/12 13:08","price":60.49},{"date":"1396/10/12 13:32","price":60.45},{"date":"1396/10/12 14:08","price":60.37},{"date":"1396/10/12 14:32","price":60.33},{"date":"1396/10/12 15:00","price":60.3},{"date":"1396/10/12 15:32","price":60.31},{"date":"1396/10/12 16:08","price":60.41},{"date":"1396/10/12 16:32","price":60.51},{"date":"1396/10/12 17:00","price":60.34},{"date":"1396/10/12 17:32","price":60.31},{"date":"1396/10/12 18:08","price":60.38},{"date":"1396/10/12 18:32","price":60.36},{"date":"1396/10/12 19:00","price":60.42},{"date":"1396/10/12 20:00","price":60.22},{"date":"1396/10/12 20:32","price":60.26},{"date":"1396/10/12 21:08","price":60.22},{"date":"1396/10/12 21:32","price":60.27},{"date":"1396/10/12 22:32","price":60.23},{"date":"1396/10/12 23:16","price":60.27},{"date":"1396/10/12 23:32","price":60.44}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398