کمترین: 
807.74
بیشترین: 
918.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
888.88
زمان: 
10/12 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 دی 1396 , 888.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/12 00:00","price":811.88},{"date":"1396/10/12 00:30","price":809},{"date":"1396/10/12 04:00","price":809.32},{"date":"1396/10/12 04:30","price":807.74},{"date":"1396/10/12 05:00","price":825},{"date":"1396/10/12 05:30","price":844.98},{"date":"1396/10/12 06:00","price":895},{"date":"1396/10/12 06:30","price":884},{"date":"1396/10/12 07:00","price":869.16},{"date":"1396/10/12 07:30","price":880.32},{"date":"1396/10/12 08:00","price":869.97},{"date":"1396/10/12 08:30","price":877},{"date":"1396/10/12 09:00","price":895.29},{"date":"1396/10/12 09:30","price":899.8},{"date":"1396/10/12 10:00","price":894},{"date":"1396/10/12 11:00","price":905},{"date":"1396/10/12 11:30","price":900},{"date":"1396/10/12 12:00","price":888.83},{"date":"1396/10/12 12:30","price":890.32},{"date":"1396/10/12 13:00","price":881},{"date":"1396/10/12 16:00","price":890.38},{"date":"1396/10/12 16:30","price":895},{"date":"1396/10/12 17:00","price":884},{"date":"1396/10/12 17:30","price":884.99},{"date":"1396/10/12 18:00","price":892.46},{"date":"1396/10/12 18:30","price":893.99},{"date":"1396/10/12 19:00","price":899},{"date":"1396/10/12 22:00","price":918.09},{"date":"1396/10/12 22:30","price":892},{"date":"1396/10/12 23:30","price":888.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398