کمترین: 
5123
بیشترین: 
5435
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5390
زمان: 
10/11 17:20
قیمت یورو امروز 11 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 دی 1396 , 5390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":5123},{"date":"1396/10/11 00:30","price":5295},{"date":"1396/10/11 10:10","price":5310},{"date":"1396/10/11 10:50","price":5315},{"date":"1396/10/11 11:30","price":5320},{"date":"1396/10/11 11:40","price":5334},{"date":"1396/10/11 11:50","price":5358},{"date":"1396/10/11 12:10","price":5353},{"date":"1396/10/11 12:30","price":5363},{"date":"1396/10/11 12:50","price":5368},{"date":"1396/10/11 13:10","price":5370},{"date":"1396/10/11 14:30","price":5435},{"date":"1396/10/11 17:00","price":5395},{"date":"1396/10/11 17:20","price":5390}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398