کمترین: 
778.45
بیشترین: 
811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
809
زمان: 
10/11 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 دی 1396 , 809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:00","price":791},{"date":"1396/10/11 01:00","price":795.36},{"date":"1396/10/11 04:00","price":778.45},{"date":"1396/10/11 04:30","price":780.01},{"date":"1396/10/11 05:00","price":784.24},{"date":"1396/10/11 05:30","price":786.48},{"date":"1396/10/11 06:00","price":787.7},{"date":"1396/10/11 07:00","price":791.48},{"date":"1396/10/11 07:30","price":793.53},{"date":"1396/10/11 08:00","price":792.69},{"date":"1396/10/11 08:30","price":800},{"date":"1396/10/11 09:00","price":804.86},{"date":"1396/10/11 09:30","price":803.26},{"date":"1396/10/11 10:00","price":805.15},{"date":"1396/10/11 13:00","price":807.81},{"date":"1396/10/11 13:30","price":810},{"date":"1396/10/11 14:00","price":809},{"date":"1396/10/11 14:30","price":810.5},{"date":"1396/10/11 15:00","price":811},{"date":"1396/10/11 15:30","price":803},{"date":"1396/10/11 16:00","price":803.26},{"date":"1396/10/11 16:30","price":805.83},{"date":"1396/10/11 17:00","price":805.11},{"date":"1396/10/11 17:30","price":804.15},{"date":"1396/10/11 18:00","price":798.4},{"date":"1396/10/11 18:30","price":806.8},{"date":"1396/10/11 19:00","price":795.02},{"date":"1396/10/11 19:30","price":802},{"date":"1396/10/11 20:00","price":800.18},{"date":"1396/10/11 20:30","price":800},{"date":"1396/10/11 21:30","price":806.96},{"date":"1396/10/11 22:00","price":806.14},{"date":"1396/10/11 22:30","price":805.07},{"date":"1396/10/11 23:00","price":806.09},{"date":"1396/10/11 23:30","price":809}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398