کمترین: 
12884
بیشترین: 
14141
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13219
زمان: 
10/11 23:30
قیمت بیت کوین امروز 11 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 دی 1396 , 13219 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:00","price":13910},{"date":"1396/10/11 00:30","price":14141},{"date":"1396/10/11 01:00","price":13957},{"date":"1396/10/11 04:00","price":13548},{"date":"1396/10/11 04:30","price":13567},{"date":"1396/10/11 05:00","price":13631},{"date":"1396/10/11 05:30","price":13347},{"date":"1396/10/11 06:00","price":13370},{"date":"1396/10/11 07:00","price":13450},{"date":"1396/10/11 07:30","price":13480},{"date":"1396/10/11 08:00","price":13315},{"date":"1396/10/11 08:30","price":13558},{"date":"1396/10/11 09:00","price":13545},{"date":"1396/10/11 09:30","price":13513},{"date":"1396/10/11 10:00","price":13476},{"date":"1396/10/11 13:00","price":13461},{"date":"1396/10/11 13:30","price":13554},{"date":"1396/10/11 14:00","price":13528},{"date":"1396/10/11 14:30","price":13489},{"date":"1396/10/11 15:00","price":13547},{"date":"1396/10/11 15:30","price":13148},{"date":"1396/10/11 16:00","price":13208},{"date":"1396/10/11 16:30","price":13167},{"date":"1396/10/11 17:00","price":13067},{"date":"1396/10/11 17:30","price":12944},{"date":"1396/10/11 18:00","price":12894},{"date":"1396/10/11 18:30","price":12884},{"date":"1396/10/11 19:00","price":13090},{"date":"1396/10/11 19:30","price":13194},{"date":"1396/10/11 20:00","price":13119},{"date":"1396/10/11 20:30","price":13043},{"date":"1396/10/11 21:00","price":13078},{"date":"1396/10/11 21:30","price":13093},{"date":"1396/10/11 22:00","price":13197},{"date":"1396/10/11 22:30","price":13171},{"date":"1396/10/11 23:00","price":13170},{"date":"1396/10/11 23:30","price":13219}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398