کمترین: 
5145
بیشترین: 
5295
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5295
زمان: 
10/10 16:30
قیمت یورو امروز 10 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 10 دی 1396 , 5295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":5145},{"date":"1396/10/10 11:00","price":5160},{"date":"1396/10/10 11:30","price":5158},{"date":"1396/10/10 11:50","price":5161},{"date":"1396/10/10 12:00","price":5170},{"date":"1396/10/10 12:10","price":5173},{"date":"1396/10/10 12:20","price":5185},{"date":"1396/10/10 12:30","price":5205},{"date":"1396/10/10 12:40","price":5215},{"date":"1396/10/10 12:50","price":5225},{"date":"1396/10/10 13:10","price":5240},{"date":"1396/10/10 13:40","price":5245},{"date":"1396/10/10 14:50","price":5248},{"date":"1396/10/10 15:20","price":5270},{"date":"1396/10/10 15:30","price":5285},{"date":"1396/10/10 15:40","price":5280},{"date":"1396/10/10 16:10","price":5290},{"date":"1396/10/10 16:30","price":5295}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398