کمترین: 
4242
بیشترین: 
4292
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4288
زمان: 
10/10 19:20
قیمت دلار امروز 10 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 10 دی 1396 , 4288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":4242},{"date":"1396/10/10 11:40","price":4253},{"date":"1396/10/10 11:50","price":4245},{"date":"1396/10/10 12:00","price":4246},{"date":"1396/10/10 12:20","price":4247},{"date":"1396/10/10 12:40","price":4248},{"date":"1396/10/10 12:50","price":4250},{"date":"1396/10/10 13:00","price":4251},{"date":"1396/10/10 13:20","price":4272},{"date":"1396/10/10 13:30","price":4265},{"date":"1396/10/10 13:50","price":4263},{"date":"1396/10/10 14:10","price":4270},{"date":"1396/10/10 14:40","price":4268},{"date":"1396/10/10 16:00","price":4282},{"date":"1396/10/10 16:10","price":4286},{"date":"1396/10/10 16:30","price":4292},{"date":"1396/10/10 17:00","price":4289},{"date":"1396/10/10 19:20","price":4288}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398