کمترین: 
95524.7
بیشترین: 
96726.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95561.6
زمان: 
10/10 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 10 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 دی 1396 , 95561.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 09:30","price":96726.9},{"date":"1396/10/10 09:40","price":96580.3},{"date":"1396/10/10 09:50","price":96457.5},{"date":"1396/10/10 10:00","price":96111.8},{"date":"1396/10/10 10:10","price":95827.6},{"date":"1396/10/10 10:20","price":95703.8},{"date":"1396/10/10 10:30","price":95617.8},{"date":"1396/10/10 12:30","price":95524.7},{"date":"1396/10/10 12:40","price":95561.6}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398