کمترین: 
576037
بیشترین: 
1311764
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585155
زمان: 
10/10 15:35
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 10 دی 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 10 دی 1396 , 585155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 00:45","price":1311764},{"date":"1396/10/10 01:55","price":576990},{"date":"1396/10/10 11:30","price":576037},{"date":"1396/10/10 11:35","price":576446},{"date":"1396/10/10 11:40","price":577262},{"date":"1396/10/10 11:50","price":577670},{"date":"1396/10/10 11:55","price":577943},{"date":"1396/10/10 12:00","price":578215},{"date":"1396/10/10 12:10","price":578351},{"date":"1396/10/10 12:25","price":579712},{"date":"1396/10/10 12:35","price":580392},{"date":"1396/10/10 12:40","price":580120},{"date":"1396/10/10 12:50","price":581753},{"date":"1396/10/10 13:00","price":581889},{"date":"1396/10/10 13:05","price":582433},{"date":"1396/10/10 13:10","price":581073},{"date":"1396/10/10 13:15","price":580800},{"date":"1396/10/10 13:25","price":579712},{"date":"1396/10/10 13:30","price":579984},{"date":"1396/10/10 13:35","price":580664},{"date":"1396/10/10 13:45","price":581345},{"date":"1396/10/10 14:05","price":581753},{"date":"1396/10/10 14:15","price":581481},{"date":"1396/10/10 14:25","price":580936},{"date":"1396/10/10 14:35","price":581481},{"date":"1396/10/10 14:45","price":581617},{"date":"1396/10/10 14:55","price":582161},{"date":"1396/10/10 15:05","price":582433},{"date":"1396/10/10 15:10","price":583114},{"date":"1396/10/10 15:25","price":583794},{"date":"1396/10/10 15:35","price":585155}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398