کمترین: 
5735
بیشترین: 
5749
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5741
زمان: 
10/9 16:40
قیمت پوند امروز 9 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 دی 1396 , 5741 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:10","price":5735},{"date":"1396/10/09 10:40","price":5739},{"date":"1396/10/09 10:50","price":5748},{"date":"1396/10/09 11:40","price":5746},{"date":"1396/10/09 11:50","price":5744},{"date":"1396/10/09 12:00","price":5749},{"date":"1396/10/09 12:20","price":5746},{"date":"1396/10/09 12:40","price":5744},{"date":"1396/10/09 13:30","price":5743},{"date":"1396/10/09 13:50","price":5740},{"date":"1396/10/09 14:10","price":5738},{"date":"1396/10/09 16:00","price":5740},{"date":"1396/10/09 16:40","price":5741}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398