کمترین: 
5074
بیشترین: 
5123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5123
زمان: 
10/9 17:10
قیمت یورو امروز 9 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 دی 1396 , 5123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:10","price":5074},{"date":"1396/10/09 10:30","price":5079},{"date":"1396/10/09 10:40","price":5085},{"date":"1396/10/09 10:50","price":5092},{"date":"1396/10/09 11:40","price":5098},{"date":"1396/10/09 11:50","price":5093},{"date":"1396/10/09 12:00","price":5100},{"date":"1396/10/09 12:10","price":5098},{"date":"1396/10/09 12:40","price":5100},{"date":"1396/10/09 13:40","price":5103},{"date":"1396/10/09 13:50","price":5105},{"date":"1396/10/09 14:10","price":5110},{"date":"1396/10/09 14:20","price":5115},{"date":"1396/10/09 14:30","price":5118},{"date":"1396/10/09 15:10","price":5115},{"date":"1396/10/09 15:40","price":5118},{"date":"1396/10/09 15:50","price":5116},{"date":"1396/10/09 16:00","price":5118},{"date":"1396/10/09 16:30","price":5120},{"date":"1396/10/09 17:10","price":5123}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398