کمترین: 
1424000
بیشترین: 
1443000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1443000
زمان: 
10/9 19:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 9 دی 1396
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 9 دی 1396 , 1443000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 10:06","price":1426000},{"date":"1396/10/09 11:30","price":1427000},{"date":"1396/10/09 12:30","price":1426000},{"date":"1396/10/09 12:48","price":1424000},{"date":"1396/10/09 13:24","price":1425700},{"date":"1396/10/09 13:30","price":1424500},{"date":"1396/10/09 13:42","price":1425500},{"date":"1396/10/09 13:48","price":1426000},{"date":"1396/10/09 14:00","price":1427000},{"date":"1396/10/09 15:00","price":1428000},{"date":"1396/10/09 15:24","price":1428500},{"date":"1396/10/09 15:36","price":1430000},{"date":"1396/10/09 15:42","price":1431000},{"date":"1396/10/09 15:54","price":1430000},{"date":"1396/10/09 16:00","price":1432000},{"date":"1396/10/09 16:12","price":1434500},{"date":"1396/10/09 16:24","price":1434000},{"date":"1396/10/09 16:30","price":1432500},{"date":"1396/10/09 16:36","price":1433000},{"date":"1396/10/09 16:42","price":1436000},{"date":"1396/10/09 17:00","price":1437500},{"date":"1396/10/09 17:06","price":1437000},{"date":"1396/10/09 17:24","price":1436500},{"date":"1396/10/09 17:30","price":1435000},{"date":"1396/10/09 17:48","price":1434500},{"date":"1396/10/09 17:54","price":1435000},{"date":"1396/10/09 18:00","price":1435500},{"date":"1396/10/09 18:18","price":1437000},{"date":"1396/10/09 18:48","price":1438000},{"date":"1396/10/09 18:54","price":1439000},{"date":"1396/10/09 19:00","price":1443000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398