کمترین: 
97018.3
بیشترین: 
97314.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97211.4
زمان: 
10/9 15:30
قیمت شاخص بورس امروز 9 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 دی 1396 , 97211.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 09:30","price":97314.7},{"date":"1396/10/09 09:40","price":97018.3},{"date":"1396/10/09 09:50","price":97090.1},{"date":"1396/10/09 10:00","price":97075.3},{"date":"1396/10/09 10:10","price":97175.9},{"date":"1396/10/09 10:20","price":97218.8},{"date":"1396/10/09 10:30","price":97277.5},{"date":"1396/10/09 10:40","price":97274.3},{"date":"1396/10/09 10:50","price":97275.8},{"date":"1396/10/09 11:00","price":97273.0},{"date":"1396/10/09 11:10","price":97258.2},{"date":"1396/10/09 11:20","price":97255.7},{"date":"1396/10/09 11:30","price":97253.2},{"date":"1396/10/09 12:30","price":97245.0},{"date":"1396/10/09 12:40","price":97211.5},{"date":"1396/10/09 15:30","price":97211.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398