کمترین: 
718
بیشترین: 
769
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
762.32
زمان: 
10/9 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 دی 1396 , 762.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 00:30","price":760.05},{"date":"1396/10/09 01:30","price":766.44},{"date":"1396/10/09 02:00","price":767},{"date":"1396/10/09 02:30","price":764},{"date":"1396/10/09 03:00","price":769},{"date":"1396/10/09 03:30","price":768.03},{"date":"1396/10/09 04:00","price":767.46},{"date":"1396/10/09 04:30","price":760.01},{"date":"1396/10/09 05:00","price":757.01},{"date":"1396/10/09 05:30","price":750.11},{"date":"1396/10/09 06:00","price":742.55},{"date":"1396/10/09 06:30","price":739.69},{"date":"1396/10/09 07:00","price":733.5},{"date":"1396/10/09 07:30","price":730.11},{"date":"1396/10/09 08:00","price":724.67},{"date":"1396/10/09 08:30","price":734},{"date":"1396/10/09 09:00","price":721},{"date":"1396/10/09 09:30","price":730.33},{"date":"1396/10/09 10:00","price":735},{"date":"1396/10/09 10:30","price":723},{"date":"1396/10/09 11:00","price":729.85},{"date":"1396/10/09 11:30","price":720},{"date":"1396/10/09 12:00","price":718},{"date":"1396/10/09 12:30","price":723},{"date":"1396/10/09 13:00","price":725},{"date":"1396/10/09 13:30","price":745},{"date":"1396/10/09 15:30","price":739.92},{"date":"1396/10/09 16:00","price":743.97},{"date":"1396/10/09 16:30","price":744.49},{"date":"1396/10/09 17:00","price":720.97},{"date":"1396/10/09 17:30","price":738},{"date":"1396/10/09 18:00","price":744.48},{"date":"1396/10/09 18:30","price":742.71},{"date":"1396/10/09 19:00","price":761},{"date":"1396/10/09 19:30","price":760},{"date":"1396/10/09 20:00","price":743},{"date":"1396/10/09 20:30","price":744.55},{"date":"1396/10/09 21:00","price":750},{"date":"1396/10/09 21:30","price":753.9},{"date":"1396/10/09 22:00","price":760},{"date":"1396/10/09 22:30","price":766.08},{"date":"1396/10/09 23:00","price":767.29},{"date":"1396/10/09 23:30","price":762.32}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398