کمترین: 
2.914
بیشترین: 
3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.936
زمان: 
10/8 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 8 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 دی 1396 , 2.936 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 00:00","price":2.914},{"date":"1396/10/08 01:08","price":2.919},{"date":"1396/10/08 02:32","price":2.93},{"date":"1396/10/08 03:08","price":2.935},{"date":"1396/10/08 03:32","price":2.937},{"date":"1396/10/08 04:00","price":2.93},{"date":"1396/10/08 04:32","price":2.936},{"date":"1396/10/08 05:08","price":2.951},{"date":"1396/10/08 05:32","price":2.967},{"date":"1396/10/08 06:00","price":2.965},{"date":"1396/10/08 06:32","price":2.963},{"date":"1396/10/08 07:08","price":2.962},{"date":"1396/10/08 08:08","price":2.953},{"date":"1396/10/08 08:32","price":2.94},{"date":"1396/10/08 09:00","price":2.95},{"date":"1396/10/08 09:32","price":2.968},{"date":"1396/10/08 10:08","price":2.979},{"date":"1396/10/08 10:32","price":2.967},{"date":"1396/10/08 11:32","price":2.976},{"date":"1396/10/08 12:08","price":2.967},{"date":"1396/10/08 12:32","price":2.965},{"date":"1396/10/08 13:00","price":2.963},{"date":"1396/10/08 13:32","price":2.962},{"date":"1396/10/08 14:00","price":2.963},{"date":"1396/10/08 15:00","price":2.945},{"date":"1396/10/08 16:00","price":2.952},{"date":"1396/10/08 16:32","price":2.966},{"date":"1396/10/08 17:00","price":2.95},{"date":"1396/10/08 17:32","price":2.948},{"date":"1396/10/08 18:00","price":2.97},{"date":"1396/10/08 18:32","price":3},{"date":"1396/10/08 19:08","price":2.982},{"date":"1396/10/08 19:32","price":2.99},{"date":"1396/10/08 20:00","price":2.996},{"date":"1396/10/08 20:32","price":2.993},{"date":"1396/10/08 21:32","price":2.975},{"date":"1396/10/08 22:00","price":2.954},{"date":"1396/10/08 22:32","price":2.939},{"date":"1396/10/08 23:00","price":2.945},{"date":"1396/10/08 23:32","price":2.936}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398