کمترین: 
1.7893
بیشترین: 
1.8013
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7893
زمان: 
10/8 23:32
قیمت بنزین امروز 8 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 8 دی 1396 , 1.7893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 00:00","price":1.7937},{"date":"1396/10/08 01:08","price":1.7922},{"date":"1396/10/08 02:32","price":1.791},{"date":"1396/10/08 03:08","price":1.7927},{"date":"1396/10/08 03:32","price":1.7913},{"date":"1396/10/08 04:00","price":1.7908},{"date":"1396/10/08 05:08","price":1.7917},{"date":"1396/10/08 05:32","price":1.797},{"date":"1396/10/08 06:00","price":1.7975},{"date":"1396/10/08 06:32","price":1.7993},{"date":"1396/10/08 07:08","price":1.7974},{"date":"1396/10/08 07:32","price":1.7994},{"date":"1396/10/08 08:08","price":1.8005},{"date":"1396/10/08 08:32","price":1.7974},{"date":"1396/10/08 09:00","price":1.797},{"date":"1396/10/08 09:32","price":1.798},{"date":"1396/10/08 10:08","price":1.7986},{"date":"1396/10/08 10:32","price":1.7982},{"date":"1396/10/08 11:00","price":1.7963},{"date":"1396/10/08 11:32","price":1.7984},{"date":"1396/10/08 12:08","price":1.7963},{"date":"1396/10/08 12:32","price":1.7938},{"date":"1396/10/08 13:00","price":1.7944},{"date":"1396/10/08 13:32","price":1.7934},{"date":"1396/10/08 14:00","price":1.7961},{"date":"1396/10/08 14:32","price":1.7954},{"date":"1396/10/08 15:00","price":1.7949},{"date":"1396/10/08 16:00","price":1.7926},{"date":"1396/10/08 16:32","price":1.7909},{"date":"1396/10/08 17:00","price":1.7946},{"date":"1396/10/08 17:32","price":1.792},{"date":"1396/10/08 18:00","price":1.7915},{"date":"1396/10/08 18:32","price":1.7917},{"date":"1396/10/08 19:08","price":1.7953},{"date":"1396/10/08 19:32","price":1.7986},{"date":"1396/10/08 20:00","price":1.7949},{"date":"1396/10/08 20:32","price":1.7976},{"date":"1396/10/08 21:00","price":1.7985},{"date":"1396/10/08 21:32","price":1.8013},{"date":"1396/10/08 22:00","price":1.799},{"date":"1396/10/08 22:32","price":1.7957},{"date":"1396/10/08 23:00","price":1.8007},{"date":"1396/10/08 23:32","price":1.7893}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398