کمترین: 
598.13
بیشترین: 
604.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600.38
زمان: 
10/8 23:32
قیمت گازوئیل امروز 8 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 دی 1396 , 600.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 00:00","price":598.88},{"date":"1396/10/08 05:08","price":599},{"date":"1396/10/08 05:32","price":599.88},{"date":"1396/10/08 06:00","price":600},{"date":"1396/10/08 07:08","price":599.38},{"date":"1396/10/08 07:32","price":600.25},{"date":"1396/10/08 08:08","price":600.63},{"date":"1396/10/08 08:32","price":601.13},{"date":"1396/10/08 09:32","price":601.38},{"date":"1396/10/08 10:08","price":601},{"date":"1396/10/08 10:32","price":600.75},{"date":"1396/10/08 11:00","price":600.63},{"date":"1396/10/08 11:32","price":601.38},{"date":"1396/10/08 12:08","price":600.63},{"date":"1396/10/08 12:32","price":599.63},{"date":"1396/10/08 13:00","price":600.38},{"date":"1396/10/08 13:32","price":598.13},{"date":"1396/10/08 14:00","price":599.63},{"date":"1396/10/08 14:32","price":599.13},{"date":"1396/10/08 15:00","price":598.63},{"date":"1396/10/08 16:00","price":598.88},{"date":"1396/10/08 16:32","price":598.63},{"date":"1396/10/08 17:00","price":600.63},{"date":"1396/10/08 17:32","price":598.75},{"date":"1396/10/08 18:00","price":600.25},{"date":"1396/10/08 18:32","price":600.13},{"date":"1396/10/08 19:08","price":601.25},{"date":"1396/10/08 19:32","price":603.13},{"date":"1396/10/08 20:00","price":602.88},{"date":"1396/10/08 20:32","price":603.75},{"date":"1396/10/08 21:00","price":604.63},{"date":"1396/10/08 21:32","price":604.88},{"date":"1396/10/08 22:00","price":603.38},{"date":"1396/10/08 22:32","price":602.5},{"date":"1396/10/08 23:00","price":603.63},{"date":"1396/10/08 23:32","price":600.38}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398