کمترین: 
2.0482
بیشترین: 
2.0796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0618
زمان: 
10/8 23:32
قیمت نفت کوره امروز 8 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 دی 1396 , 2.0618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 00:00","price":2.0502},{"date":"1396/10/08 01:08","price":2.0513},{"date":"1396/10/08 02:08","price":2.0506},{"date":"1396/10/08 03:08","price":2.0502},{"date":"1396/10/08 03:32","price":2.05},{"date":"1396/10/08 04:00","price":2.0482},{"date":"1396/10/08 04:32","price":2.0486},{"date":"1396/10/08 05:08","price":2.051},{"date":"1396/10/08 05:32","price":2.0547},{"date":"1396/10/08 06:00","price":2.0551},{"date":"1396/10/08 06:32","price":2.0561},{"date":"1396/10/08 07:08","price":2.0545},{"date":"1396/10/08 07:32","price":2.0592},{"date":"1396/10/08 08:08","price":2.0614},{"date":"1396/10/08 08:32","price":2.0622},{"date":"1396/10/08 09:00","price":2.062},{"date":"1396/10/08 09:32","price":2.0627},{"date":"1396/10/08 10:08","price":2.0632},{"date":"1396/10/08 11:00","price":2.0604},{"date":"1396/10/08 11:32","price":2.0631},{"date":"1396/10/08 12:08","price":2.0602},{"date":"1396/10/08 12:32","price":2.0566},{"date":"1396/10/08 13:00","price":2.059},{"date":"1396/10/08 13:32","price":2.053},{"date":"1396/10/08 14:00","price":2.0571},{"date":"1396/10/08 14:32","price":2.0556},{"date":"1396/10/08 15:00","price":2.0539},{"date":"1396/10/08 16:00","price":2.056},{"date":"1396/10/08 16:32","price":2.0573},{"date":"1396/10/08 17:00","price":2.0682},{"date":"1396/10/08 17:32","price":2.0655},{"date":"1396/10/08 18:00","price":2.0688},{"date":"1396/10/08 18:32","price":2.0647},{"date":"1396/10/08 19:08","price":2.065},{"date":"1396/10/08 19:32","price":2.0721},{"date":"1396/10/08 20:00","price":2.0724},{"date":"1396/10/08 20:32","price":2.0768},{"date":"1396/10/08 21:00","price":2.0781},{"date":"1396/10/08 21:32","price":2.0796},{"date":"1396/10/08 22:00","price":2.0747},{"date":"1396/10/08 22:32","price":2.0698},{"date":"1396/10/08 23:00","price":2.0747},{"date":"1396/10/08 23:32","price":2.0618}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398