کمترین: 
66.17
بیشترین: 
66.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.61
زمان: 
10/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 دی 1396 , 66.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 00:00","price":66.22},{"date":"1396/10/08 01:08","price":66.17},{"date":"1396/10/08 02:32","price":66.19},{"date":"1396/10/08 05:08","price":66.25},{"date":"1396/10/08 05:32","price":66.47},{"date":"1396/10/08 06:00","price":66.48},{"date":"1396/10/08 06:32","price":66.52},{"date":"1396/10/08 07:08","price":66.44},{"date":"1396/10/08 07:32","price":66.5},{"date":"1396/10/08 08:08","price":66.56},{"date":"1396/10/08 08:32","price":66.58},{"date":"1396/10/08 09:00","price":66.61},{"date":"1396/10/08 09:32","price":66.62},{"date":"1396/10/08 10:08","price":66.61},{"date":"1396/10/08 10:32","price":66.56},{"date":"1396/10/08 11:00","price":66.55},{"date":"1396/10/08 11:32","price":66.62},{"date":"1396/10/08 12:08","price":66.58},{"date":"1396/10/08 12:32","price":66.4},{"date":"1396/10/08 13:00","price":66.41},{"date":"1396/10/08 13:32","price":66.38},{"date":"1396/10/08 14:00","price":66.48},{"date":"1396/10/08 14:32","price":66.44},{"date":"1396/10/08 16:00","price":66.39},{"date":"1396/10/08 16:32","price":66.25},{"date":"1396/10/08 17:00","price":66.34},{"date":"1396/10/08 17:32","price":66.36},{"date":"1396/10/08 18:00","price":66.44},{"date":"1396/10/08 18:32","price":66.36},{"date":"1396/10/08 19:08","price":66.43},{"date":"1396/10/08 19:32","price":66.56},{"date":"1396/10/08 20:00","price":66.5},{"date":"1396/10/08 20:32","price":66.66},{"date":"1396/10/08 21:00","price":66.73},{"date":"1396/10/08 21:32","price":66.86},{"date":"1396/10/08 22:00","price":66.72},{"date":"1396/10/08 22:32","price":66.71},{"date":"1396/10/08 23:00","price":66.84},{"date":"1396/10/08 23:32","price":66.61}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398