کمترین: 
59.83
بیشترین: 
60.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.24
زمان: 
10/8 23:32
قیمت نفت سبک امروز 8 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 دی 1396 , 60.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/08 00:00","price":59.88},{"date":"1396/10/08 01:08","price":59.91},{"date":"1396/10/08 02:32","price":59.89},{"date":"1396/10/08 03:08","price":59.83},{"date":"1396/10/08 03:32","price":59.85},{"date":"1396/10/08 04:00","price":59.87},{"date":"1396/10/08 04:32","price":59.86},{"date":"1396/10/08 05:08","price":59.92},{"date":"1396/10/08 05:32","price":60.15},{"date":"1396/10/08 06:32","price":60.21},{"date":"1396/10/08 07:08","price":60.15},{"date":"1396/10/08 07:32","price":60.23},{"date":"1396/10/08 08:08","price":60.24},{"date":"1396/10/08 08:32","price":60.28},{"date":"1396/10/08 09:32","price":60.3},{"date":"1396/10/08 10:08","price":60.26},{"date":"1396/10/08 10:32","price":60.22},{"date":"1396/10/08 11:00","price":60.19},{"date":"1396/10/08 11:32","price":60.24},{"date":"1396/10/08 12:08","price":60.2},{"date":"1396/10/08 12:32","price":60.14},{"date":"1396/10/08 13:00","price":60.16},{"date":"1396/10/08 13:32","price":60.09},{"date":"1396/10/08 14:00","price":60.16},{"date":"1396/10/08 14:32","price":60.12},{"date":"1396/10/08 16:00","price":60.11},{"date":"1396/10/08 16:32","price":60.02},{"date":"1396/10/08 17:00","price":60.05},{"date":"1396/10/08 17:32","price":60.06},{"date":"1396/10/08 18:00","price":60.12},{"date":"1396/10/08 18:32","price":60.08},{"date":"1396/10/08 19:08","price":60.09},{"date":"1396/10/08 19:32","price":60.19},{"date":"1396/10/08 20:00","price":60.12},{"date":"1396/10/08 20:32","price":60.2},{"date":"1396/10/08 21:00","price":60.24},{"date":"1396/10/08 21:32","price":60.39},{"date":"1396/10/08 22:00","price":60.31},{"date":"1396/10/08 23:00","price":60.41},{"date":"1396/10/08 23:32","price":60.24}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398