کمترین: 
2.775
بیشترین: 
2.931
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.89
زمان: 
10/7 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 دی 1396 , 2.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 09:32","price":2.783},{"date":"1396/10/07 10:00","price":2.775},{"date":"1396/10/07 10:32","price":2.778},{"date":"1396/10/07 11:08","price":2.775},{"date":"1396/10/07 11:32","price":2.814},{"date":"1396/10/07 12:00","price":2.809},{"date":"1396/10/07 12:32","price":2.804},{"date":"1396/10/07 13:00","price":2.808},{"date":"1396/10/07 13:32","price":2.809},{"date":"1396/10/07 14:00","price":2.81},{"date":"1396/10/07 14:32","price":2.809},{"date":"1396/10/07 15:08","price":2.812},{"date":"1396/10/07 15:32","price":2.821},{"date":"1396/10/07 16:00","price":2.825},{"date":"1396/10/07 16:32","price":2.836},{"date":"1396/10/07 17:00","price":2.854},{"date":"1396/10/07 17:32","price":2.849},{"date":"1396/10/07 18:00","price":2.882},{"date":"1396/10/07 18:32","price":2.879},{"date":"1396/10/07 19:08","price":2.874},{"date":"1396/10/07 19:32","price":2.918},{"date":"1396/10/07 20:32","price":2.916},{"date":"1396/10/07 21:00","price":2.923},{"date":"1396/10/07 22:32","price":2.931},{"date":"1396/10/07 23:00","price":2.921},{"date":"1396/10/07 23:32","price":2.89}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398