کمترین: 
1.7854
بیشترین: 
1.7965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7944
زمان: 
10/7 23:32
قیمت بنزین امروز 7 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 7 دی 1396 , 1.7944 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 00:08","price":1.7927},{"date":"1396/10/07 00:32","price":1.7871},{"date":"1396/10/07 01:00","price":1.7942},{"date":"1396/10/07 02:00","price":1.7887},{"date":"1396/10/07 03:08","price":1.7891},{"date":"1396/10/07 03:32","price":1.7897},{"date":"1396/10/07 04:00","price":1.7891},{"date":"1396/10/07 05:08","price":1.7914},{"date":"1396/10/07 05:32","price":1.7913},{"date":"1396/10/07 06:08","price":1.7932},{"date":"1396/10/07 06:32","price":1.7956},{"date":"1396/10/07 07:08","price":1.793},{"date":"1396/10/07 07:32","price":1.7942},{"date":"1396/10/07 08:08","price":1.7935},{"date":"1396/10/07 08:32","price":1.7934},{"date":"1396/10/07 09:08","price":1.7938},{"date":"1396/10/07 09:32","price":1.7944},{"date":"1396/10/07 10:00","price":1.7942},{"date":"1396/10/07 11:08","price":1.7937},{"date":"1396/10/07 11:32","price":1.7965},{"date":"1396/10/07 12:00","price":1.7963},{"date":"1396/10/07 12:32","price":1.7927},{"date":"1396/10/07 13:00","price":1.7923},{"date":"1396/10/07 13:32","price":1.7895},{"date":"1396/10/07 14:00","price":1.792},{"date":"1396/10/07 14:32","price":1.7885},{"date":"1396/10/07 15:08","price":1.787},{"date":"1396/10/07 15:32","price":1.7855},{"date":"1396/10/07 16:00","price":1.7866},{"date":"1396/10/07 16:32","price":1.7854},{"date":"1396/10/07 17:00","price":1.787},{"date":"1396/10/07 17:32","price":1.7898},{"date":"1396/10/07 18:00","price":1.7913},{"date":"1396/10/07 18:32","price":1.7878},{"date":"1396/10/07 19:08","price":1.7866},{"date":"1396/10/07 19:32","price":1.7887},{"date":"1396/10/07 20:32","price":1.7871},{"date":"1396/10/07 21:00","price":1.7913},{"date":"1396/10/07 21:32","price":1.7914},{"date":"1396/10/07 22:32","price":1.7902},{"date":"1396/10/07 23:00","price":1.7897},{"date":"1396/10/07 23:32","price":1.7944}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398