کمترین: 
593.63
بیشترین: 
598.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
598.25
زمان: 
10/7 23:32
قیمت گازوئیل امروز 7 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 دی 1396 , 598.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 00:08","price":594.63},{"date":"1396/10/07 00:32","price":593.63},{"date":"1396/10/07 01:00","price":594.5},{"date":"1396/10/07 02:00","price":594.25},{"date":"1396/10/07 05:08","price":595},{"date":"1396/10/07 06:08","price":595.38},{"date":"1396/10/07 06:32","price":595.63},{"date":"1396/10/07 07:08","price":595.5},{"date":"1396/10/07 07:32","price":595.88},{"date":"1396/10/07 08:08","price":596.13},{"date":"1396/10/07 08:32","price":595.88},{"date":"1396/10/07 09:08","price":596},{"date":"1396/10/07 09:32","price":596.13},{"date":"1396/10/07 11:08","price":596.25},{"date":"1396/10/07 11:32","price":597.25},{"date":"1396/10/07 12:00","price":596.75},{"date":"1396/10/07 12:32","price":596},{"date":"1396/10/07 13:00","price":595.38},{"date":"1396/10/07 13:32","price":595.5},{"date":"1396/10/07 14:00","price":596.38},{"date":"1396/10/07 14:32","price":596.13},{"date":"1396/10/07 15:08","price":596.38},{"date":"1396/10/07 15:32","price":595.88},{"date":"1396/10/07 16:00","price":595.38},{"date":"1396/10/07 16:32","price":596},{"date":"1396/10/07 17:00","price":596.5},{"date":"1396/10/07 17:32","price":596.75},{"date":"1396/10/07 18:00","price":597.63},{"date":"1396/10/07 19:08","price":597.38},{"date":"1396/10/07 19:32","price":598.38},{"date":"1396/10/07 20:32","price":595.38},{"date":"1396/10/07 21:00","price":596.38},{"date":"1396/10/07 21:32","price":595.25},{"date":"1396/10/07 22:32","price":596.88},{"date":"1396/10/07 23:00","price":597.38},{"date":"1396/10/07 23:32","price":598.25}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398