کمترین: 
2.0306
بیشترین: 
2.0492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0492
زمان: 
10/7 23:32
قیمت نفت کوره امروز 7 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 دی 1396 , 2.0492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 00:08","price":2.0347},{"date":"1396/10/07 00:32","price":2.0316},{"date":"1396/10/07 01:00","price":2.0332},{"date":"1396/10/07 02:00","price":2.0306},{"date":"1396/10/07 03:08","price":2.0321},{"date":"1396/10/07 03:32","price":2.0324},{"date":"1396/10/07 04:00","price":2.032},{"date":"1396/10/07 04:32","price":2.0324},{"date":"1396/10/07 05:08","price":2.0354},{"date":"1396/10/07 05:32","price":2.0347},{"date":"1396/10/07 06:08","price":2.0352},{"date":"1396/10/07 06:32","price":2.037},{"date":"1396/10/07 07:08","price":2.0362},{"date":"1396/10/07 07:32","price":2.0364},{"date":"1396/10/07 08:08","price":2.0369},{"date":"1396/10/07 09:08","price":2.0376},{"date":"1396/10/07 09:32","price":2.0379},{"date":"1396/10/07 10:00","price":2.0384},{"date":"1396/10/07 10:32","price":2.0379},{"date":"1396/10/07 11:08","price":2.0381},{"date":"1396/10/07 11:32","price":2.0411},{"date":"1396/10/07 12:00","price":2.04},{"date":"1396/10/07 12:32","price":2.0377},{"date":"1396/10/07 13:00","price":2.0364},{"date":"1396/10/07 13:32","price":2.0369},{"date":"1396/10/07 14:00","price":2.0404},{"date":"1396/10/07 14:32","price":2.0396},{"date":"1396/10/07 15:08","price":2.0385},{"date":"1396/10/07 15:32","price":2.0364},{"date":"1396/10/07 16:00","price":2.0351},{"date":"1396/10/07 16:32","price":2.0365},{"date":"1396/10/07 17:00","price":2.0386},{"date":"1396/10/07 17:32","price":2.042},{"date":"1396/10/07 18:00","price":2.0459},{"date":"1396/10/07 18:32","price":2.0463},{"date":"1396/10/07 19:08","price":2.0461},{"date":"1396/10/07 19:32","price":2.0482},{"date":"1396/10/07 20:32","price":2.0389},{"date":"1396/10/07 21:00","price":2.0434},{"date":"1396/10/07 21:32","price":2.0357},{"date":"1396/10/07 22:32","price":2.0429},{"date":"1396/10/07 23:00","price":2.0448},{"date":"1396/10/07 23:32","price":2.0492}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398