کمترین: 
65.79
بیشترین: 
66.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.19
زمان: 
10/7 23:32
قیمت نفت برنت امروز 7 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 دی 1396 , 66.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 00:08","price":65.89},{"date":"1396/10/07 00:32","price":65.83},{"date":"1396/10/07 01:00","price":65.93},{"date":"1396/10/07 02:00","price":65.91},{"date":"1396/10/07 02:32","price":65.95},{"date":"1396/10/07 03:08","price":65.92},{"date":"1396/10/07 05:08","price":66.03},{"date":"1396/10/07 06:08","price":66.06},{"date":"1396/10/07 06:32","price":66.11},{"date":"1396/10/07 07:08","price":66.05},{"date":"1396/10/07 07:32","price":66.07},{"date":"1396/10/07 08:08","price":66.1},{"date":"1396/10/07 08:32","price":66.11},{"date":"1396/10/07 09:08","price":66.08},{"date":"1396/10/07 09:32","price":66.12},{"date":"1396/10/07 10:00","price":66.16},{"date":"1396/10/07 10:32","price":66.14},{"date":"1396/10/07 11:08","price":66.17},{"date":"1396/10/07 11:32","price":66.28},{"date":"1396/10/07 12:00","price":66.27},{"date":"1396/10/07 12:32","price":66.21},{"date":"1396/10/07 13:00","price":66.16},{"date":"1396/10/07 13:32","price":66.11},{"date":"1396/10/07 14:00","price":66.16},{"date":"1396/10/07 14:32","price":66.08},{"date":"1396/10/07 15:08","price":66.04},{"date":"1396/10/07 15:32","price":65.91},{"date":"1396/10/07 16:00","price":65.86},{"date":"1396/10/07 16:32","price":65.89},{"date":"1396/10/07 17:00","price":66},{"date":"1396/10/07 17:32","price":65.97},{"date":"1396/10/07 18:00","price":66.03},{"date":"1396/10/07 18:32","price":65.92},{"date":"1396/10/07 19:08","price":65.9},{"date":"1396/10/07 19:32","price":65.92},{"date":"1396/10/07 20:32","price":65.79},{"date":"1396/10/07 21:00","price":65.86},{"date":"1396/10/07 22:32","price":65.92},{"date":"1396/10/07 23:00","price":66.06},{"date":"1396/10/07 23:32","price":66.19}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398