کمترین: 
59.51
بیشترین: 
59.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.87
زمان: 
10/7 23:32
قیمت نفت سبک امروز 7 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 دی 1396 , 59.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/07 00:08","price":59.59},{"date":"1396/10/07 00:32","price":59.55},{"date":"1396/10/07 01:00","price":59.62},{"date":"1396/10/07 02:00","price":59.59},{"date":"1396/10/07 03:08","price":59.58},{"date":"1396/10/07 04:00","price":59.61},{"date":"1396/10/07 04:32","price":59.62},{"date":"1396/10/07 05:08","price":59.71},{"date":"1396/10/07 06:08","price":59.72},{"date":"1396/10/07 06:32","price":59.76},{"date":"1396/10/07 07:08","price":59.74},{"date":"1396/10/07 07:32","price":59.72},{"date":"1396/10/07 08:08","price":59.74},{"date":"1396/10/07 08:32","price":59.75},{"date":"1396/10/07 09:08","price":59.76},{"date":"1396/10/07 09:32","price":59.77},{"date":"1396/10/07 10:00","price":59.8},{"date":"1396/10/07 10:32","price":59.77},{"date":"1396/10/07 11:08","price":59.78},{"date":"1396/10/07 11:32","price":59.86},{"date":"1396/10/07 12:00","price":59.84},{"date":"1396/10/07 12:32","price":59.81},{"date":"1396/10/07 13:00","price":59.76},{"date":"1396/10/07 13:32","price":59.73},{"date":"1396/10/07 14:00","price":59.74},{"date":"1396/10/07 14:32","price":59.72},{"date":"1396/10/07 15:08","price":59.73},{"date":"1396/10/07 15:32","price":59.63},{"date":"1396/10/07 16:00","price":59.56},{"date":"1396/10/07 16:32","price":59.61},{"date":"1396/10/07 17:00","price":59.67},{"date":"1396/10/07 17:32","price":59.66},{"date":"1396/10/07 18:32","price":59.56},{"date":"1396/10/07 19:08","price":59.55},{"date":"1396/10/07 19:32","price":59.58},{"date":"1396/10/07 20:32","price":59.51},{"date":"1396/10/07 21:00","price":59.59},{"date":"1396/10/07 21:32","price":59.62},{"date":"1396/10/07 22:32","price":59.7},{"date":"1396/10/07 23:00","price":59.78},{"date":"1396/10/07 23:32","price":59.87}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398