کمترین: 
2.615
بیشترین: 
2.745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.745
زمان: 
10/6 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 دی 1396 , 2.745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 00:00","price":2.641},{"date":"1396/10/06 00:32","price":2.639},{"date":"1396/10/06 01:48","price":2.637},{"date":"1396/10/06 02:00","price":2.635},{"date":"1396/10/06 03:08","price":2.639},{"date":"1396/10/06 03:32","price":2.637},{"date":"1396/10/06 04:08","price":2.633},{"date":"1396/10/06 04:32","price":2.638},{"date":"1396/10/06 05:08","price":2.635},{"date":"1396/10/06 05:32","price":2.626},{"date":"1396/10/06 06:08","price":2.618},{"date":"1396/10/06 06:32","price":2.624},{"date":"1396/10/06 07:00","price":2.621},{"date":"1396/10/06 07:32","price":2.63},{"date":"1396/10/06 08:08","price":2.625},{"date":"1396/10/06 08:32","price":2.626},{"date":"1396/10/06 09:00","price":2.634},{"date":"1396/10/06 10:32","price":2.637},{"date":"1396/10/06 11:00","price":2.641},{"date":"1396/10/06 11:32","price":2.64},{"date":"1396/10/06 12:00","price":2.616},{"date":"1396/10/06 12:32","price":2.615},{"date":"1396/10/06 13:32","price":2.63},{"date":"1396/10/06 14:00","price":2.644},{"date":"1396/10/06 14:32","price":2.666},{"date":"1396/10/06 15:00","price":2.661},{"date":"1396/10/06 16:08","price":2.679},{"date":"1396/10/06 17:08","price":2.677},{"date":"1396/10/06 17:32","price":2.698},{"date":"1396/10/06 18:00","price":2.725},{"date":"1396/10/06 18:32","price":2.72},{"date":"1396/10/06 19:00","price":2.704},{"date":"1396/10/06 19:32","price":2.712},{"date":"1396/10/06 20:00","price":2.716},{"date":"1396/10/06 20:32","price":2.719},{"date":"1396/10/06 21:00","price":2.733},{"date":"1396/10/06 21:32","price":2.74},{"date":"1396/10/06 22:00","price":2.731},{"date":"1396/10/06 22:32","price":2.738},{"date":"1396/10/06 23:08","price":2.735},{"date":"1396/10/06 23:32","price":2.745}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398