کمترین: 
1.7652
بیشترین: 
1.7954
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7954
زمان: 
10/6 23:32
قیمت بنزین امروز 6 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 6 دی 1396 , 1.7954 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 00:00","price":1.7928},{"date":"1396/10/06 00:32","price":1.791},{"date":"1396/10/06 01:00","price":1.7882},{"date":"1396/10/06 01:48","price":1.7899},{"date":"1396/10/06 02:00","price":1.7888},{"date":"1396/10/06 03:08","price":1.7913},{"date":"1396/10/06 03:32","price":1.7908},{"date":"1396/10/06 04:08","price":1.7905},{"date":"1396/10/06 04:32","price":1.7898},{"date":"1396/10/06 05:08","price":1.7879},{"date":"1396/10/06 05:32","price":1.7875},{"date":"1396/10/06 06:08","price":1.7876},{"date":"1396/10/06 06:32","price":1.7847},{"date":"1396/10/06 07:00","price":1.7855},{"date":"1396/10/06 07:32","price":1.7845},{"date":"1396/10/06 08:08","price":1.7835},{"date":"1396/10/06 08:32","price":1.7845},{"date":"1396/10/06 09:00","price":1.7843},{"date":"1396/10/06 09:32","price":1.7837},{"date":"1396/10/06 10:00","price":1.7841},{"date":"1396/10/06 10:32","price":1.7829},{"date":"1396/10/06 11:00","price":1.7843},{"date":"1396/10/06 11:32","price":1.7859},{"date":"1396/10/06 12:00","price":1.7834},{"date":"1396/10/06 12:32","price":1.7788},{"date":"1396/10/06 13:32","price":1.7683},{"date":"1396/10/06 14:00","price":1.7652},{"date":"1396/10/06 14:32","price":1.7698},{"date":"1396/10/06 15:00","price":1.7688},{"date":"1396/10/06 16:08","price":1.7683},{"date":"1396/10/06 16:32","price":1.7681},{"date":"1396/10/06 17:08","price":1.7702},{"date":"1396/10/06 17:32","price":1.7725},{"date":"1396/10/06 18:00","price":1.7848},{"date":"1396/10/06 18:32","price":1.7874},{"date":"1396/10/06 19:00","price":1.7912},{"date":"1396/10/06 19:32","price":1.7893},{"date":"1396/10/06 20:00","price":1.791},{"date":"1396/10/06 20:32","price":1.7828},{"date":"1396/10/06 21:00","price":1.7859},{"date":"1396/10/06 21:32","price":1.789},{"date":"1396/10/06 22:00","price":1.79},{"date":"1396/10/06 22:32","price":1.7917},{"date":"1396/10/06 23:08","price":1.7941},{"date":"1396/10/06 23:32","price":1.7954}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398