کمترین: 
591.25
بیشترین: 
599.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594.88
زمان: 
10/6 23:32
قیمت گازوئیل امروز 6 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 دی 1396 , 594.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 00:00","price":598.75},{"date":"1396/10/06 00:32","price":597.88},{"date":"1396/10/06 01:00","price":598.75},{"date":"1396/10/06 01:48","price":599.25},{"date":"1396/10/06 05:08","price":598.38},{"date":"1396/10/06 05:32","price":597.88},{"date":"1396/10/06 06:32","price":597.38},{"date":"1396/10/06 07:00","price":597.13},{"date":"1396/10/06 07:32","price":596.88},{"date":"1396/10/06 08:08","price":596.5},{"date":"1396/10/06 08:32","price":596.75},{"date":"1396/10/06 09:00","price":596.5},{"date":"1396/10/06 10:00","price":596.25},{"date":"1396/10/06 10:32","price":595.25},{"date":"1396/10/06 11:00","price":595.88},{"date":"1396/10/06 11:32","price":597.38},{"date":"1396/10/06 12:32","price":595.13},{"date":"1396/10/06 13:32","price":592.75},{"date":"1396/10/06 14:00","price":591.88},{"date":"1396/10/06 14:32","price":592.75},{"date":"1396/10/06 15:00","price":592.63},{"date":"1396/10/06 16:08","price":591.63},{"date":"1396/10/06 16:32","price":591.25},{"date":"1396/10/06 17:08","price":591.88},{"date":"1396/10/06 17:32","price":592.88},{"date":"1396/10/06 18:00","price":595.25},{"date":"1396/10/06 18:32","price":597.63},{"date":"1396/10/06 19:00","price":597.88},{"date":"1396/10/06 19:32","price":597.63},{"date":"1396/10/06 20:00","price":596.38},{"date":"1396/10/06 20:32","price":594.38},{"date":"1396/10/06 21:00","price":594.13},{"date":"1396/10/06 21:32","price":596.38},{"date":"1396/10/06 22:00","price":597},{"date":"1396/10/06 22:32","price":596.88},{"date":"1396/10/06 23:32","price":594.88}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398