کمترین: 
2.0217
بیشترین: 
2.0514
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0357
زمان: 
10/6 23:32
قیمت نفت کوره امروز 6 دی 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 دی 1396 , 2.0357 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 00:00","price":2.0379},{"date":"1396/10/06 00:32","price":2.0354},{"date":"1396/10/06 01:00","price":2.0366},{"date":"1396/10/06 01:48","price":2.0391},{"date":"1396/10/06 02:00","price":2.0397},{"date":"1396/10/06 03:08","price":2.0416},{"date":"1396/10/06 03:32","price":2.0412},{"date":"1396/10/06 04:08","price":2.0408},{"date":"1396/10/06 04:32","price":2.04},{"date":"1396/10/06 05:08","price":2.0366},{"date":"1396/10/06 05:32","price":2.0361},{"date":"1396/10/06 06:08","price":2.036},{"date":"1396/10/06 06:32","price":2.0361},{"date":"1396/10/06 07:00","price":2.0357},{"date":"1396/10/06 07:32","price":2.0361},{"date":"1396/10/06 08:08","price":2.0363},{"date":"1396/10/06 08:32","price":2.0364},{"date":"1396/10/06 09:00","price":2.0361},{"date":"1396/10/06 09:32","price":2.0359},{"date":"1396/10/06 10:00","price":2.0362},{"date":"1396/10/06 10:32","price":2.0348},{"date":"1396/10/06 11:00","price":2.0368},{"date":"1396/10/06 11:32","price":2.0391},{"date":"1396/10/06 12:00","price":2.0356},{"date":"1396/10/06 12:32","price":2.0318},{"date":"1396/10/06 13:32","price":2.0244},{"date":"1396/10/06 14:00","price":2.0218},{"date":"1396/10/06 14:32","price":2.0251},{"date":"1396/10/06 15:00","price":2.0241},{"date":"1396/10/06 16:08","price":2.0233},{"date":"1396/10/06 16:32","price":2.0217},{"date":"1396/10/06 17:08","price":2.0233},{"date":"1396/10/06 17:32","price":2.0299},{"date":"1396/10/06 18:00","price":2.0402},{"date":"1396/10/06 18:32","price":2.0497},{"date":"1396/10/06 19:00","price":2.0514},{"date":"1396/10/06 19:32","price":2.0458},{"date":"1396/10/06 20:00","price":2.044},{"date":"1396/10/06 20:32","price":2.0375},{"date":"1396/10/06 21:00","price":2.0367},{"date":"1396/10/06 21:32","price":2.0431},{"date":"1396/10/06 22:00","price":2.0457},{"date":"1396/10/06 22:32","price":2.0433},{"date":"1396/10/06 23:08","price":2.0434},{"date":"1396/10/06 23:32","price":2.0357}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398