کمترین: 
65.59
بیشترین: 
66.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.92
زمان: 
10/6 23:32
قیمت نفت برنت امروز 6 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 دی 1396 , 65.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 00:00","price":66.28},{"date":"1396/10/06 00:32","price":66.22},{"date":"1396/10/06 01:00","price":66.17},{"date":"1396/10/06 01:48","price":66.28},{"date":"1396/10/06 02:00","price":66.25},{"date":"1396/10/06 02:32","price":66.22},{"date":"1396/10/06 05:08","price":66.14},{"date":"1396/10/06 05:32","price":66.09},{"date":"1396/10/06 06:08","price":66.14},{"date":"1396/10/06 07:00","price":66.12},{"date":"1396/10/06 07:32","price":66.14},{"date":"1396/10/06 08:08","price":66.12},{"date":"1396/10/06 08:32","price":66.16},{"date":"1396/10/06 09:32","price":66.12},{"date":"1396/10/06 10:00","price":66.16},{"date":"1396/10/06 10:32","price":66.1},{"date":"1396/10/06 11:00","price":66.16},{"date":"1396/10/06 11:32","price":66.27},{"date":"1396/10/06 12:00","price":66.3},{"date":"1396/10/06 12:32","price":66.08},{"date":"1396/10/06 13:32","price":65.77},{"date":"1396/10/06 14:00","price":65.64},{"date":"1396/10/06 14:32","price":65.78},{"date":"1396/10/06 15:00","price":65.72},{"date":"1396/10/06 16:08","price":65.61},{"date":"1396/10/06 16:32","price":65.59},{"date":"1396/10/06 17:08","price":65.64},{"date":"1396/10/06 17:32","price":65.72},{"date":"1396/10/06 18:00","price":65.93},{"date":"1396/10/06 18:32","price":66.02},{"date":"1396/10/06 19:00","price":66.11},{"date":"1396/10/06 19:32","price":66.08},{"date":"1396/10/06 20:00","price":66.02},{"date":"1396/10/06 20:32","price":65.74},{"date":"1396/10/06 21:00","price":65.79},{"date":"1396/10/06 21:32","price":65.92},{"date":"1396/10/06 22:00","price":65.91},{"date":"1396/10/06 22:32","price":65.95},{"date":"1396/10/06 23:08","price":65.97},{"date":"1396/10/06 23:32","price":65.92}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398