کمترین: 
59.45
بیشترین: 
59.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.61
زمان: 
10/6 23:32
قیمت نفت سبک امروز 6 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 6 دی 1396 , 59.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/06 00:00","price":59.84},{"date":"1396/10/06 00:32","price":59.77},{"date":"1396/10/06 01:00","price":59.73},{"date":"1396/10/06 01:48","price":59.83},{"date":"1396/10/06 02:00","price":59.81},{"date":"1396/10/06 03:08","price":59.78},{"date":"1396/10/06 03:32","price":59.84},{"date":"1396/10/06 04:08","price":59.8},{"date":"1396/10/06 04:32","price":59.76},{"date":"1396/10/06 05:08","price":59.74},{"date":"1396/10/06 05:32","price":59.71},{"date":"1396/10/06 06:08","price":59.74},{"date":"1396/10/06 07:00","price":59.73},{"date":"1396/10/06 08:32","price":59.76},{"date":"1396/10/06 09:32","price":59.73},{"date":"1396/10/06 10:00","price":59.74},{"date":"1396/10/06 10:32","price":59.7},{"date":"1396/10/06 11:00","price":59.74},{"date":"1396/10/06 11:32","price":59.88},{"date":"1396/10/06 12:32","price":59.77},{"date":"1396/10/06 13:32","price":59.62},{"date":"1396/10/06 14:00","price":59.52},{"date":"1396/10/06 14:32","price":59.62},{"date":"1396/10/06 15:00","price":59.59},{"date":"1396/10/06 16:08","price":59.48},{"date":"1396/10/06 16:32","price":59.45},{"date":"1396/10/06 17:08","price":59.48},{"date":"1396/10/06 18:00","price":59.62},{"date":"1396/10/06 18:32","price":59.69},{"date":"1396/10/06 19:00","price":59.72},{"date":"1396/10/06 19:32","price":59.73},{"date":"1396/10/06 20:00","price":59.62},{"date":"1396/10/06 20:32","price":59.48},{"date":"1396/10/06 21:32","price":59.55},{"date":"1396/10/06 22:00","price":59.52},{"date":"1396/10/06 23:08","price":59.55},{"date":"1396/10/06 23:32","price":59.61}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398