کمترین: 
1.7568
بیشترین: 
1.8117
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7919
زمان: 
10/5 23:32
قیمت بنزین امروز 5 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 5 دی 1396 , 1.7919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/05 11:32","price":1.7614},{"date":"1396/10/05 12:08","price":1.7634},{"date":"1396/10/05 12:32","price":1.7578},{"date":"1396/10/05 13:00","price":1.7576},{"date":"1396/10/05 13:32","price":1.7583},{"date":"1396/10/05 14:00","price":1.7591},{"date":"1396/10/05 14:40","price":1.7598},{"date":"1396/10/05 15:00","price":1.7582},{"date":"1396/10/05 16:08","price":1.7569},{"date":"1396/10/05 16:32","price":1.7577},{"date":"1396/10/05 17:00","price":1.761},{"date":"1396/10/05 17:32","price":1.7568},{"date":"1396/10/05 18:00","price":1.7615},{"date":"1396/10/05 18:32","price":1.7571},{"date":"1396/10/05 19:00","price":1.7592},{"date":"1396/10/05 19:32","price":1.7911},{"date":"1396/10/05 20:00","price":1.807},{"date":"1396/10/05 20:32","price":1.8098},{"date":"1396/10/05 21:00","price":1.8095},{"date":"1396/10/05 21:32","price":1.8117},{"date":"1396/10/05 22:08","price":1.8069},{"date":"1396/10/05 22:40","price":1.7993},{"date":"1396/10/05 23:00","price":1.7928},{"date":"1396/10/05 23:32","price":1.7919}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398